<<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อกเพื่อการเรียนรู้>>>

ง 23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5


คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 23101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      เวลา 40 ชั่วโมง
คำอธิบายรายวิชา   
ศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงานตามลำดับขั้นตอนที่วางแผนไว้ในการจัดและตกแต่งบ้าน และบริเวณบ้าน ดูแลความสะอาดบ้าน   การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน การเลือกและใช้เสื้อผ้า การซักรีดเสื้อผ้า การดัดแปลงเสื้อผ้าและการตัดเย็บเสื้อผ้า การบริโภคและการประกอบอาหารมื้อเย็น เครื่องดื่ม การถนอมอาหาร รู้จักวางแผน การทำงานเป็นกลุ่ม โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มในการทำงานร่วมกันด้วยความเสียสละ ในการปลูกพืชเศรษฐกิจระยะสั้น การเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง จากวัสดุ ในโรงเรียน หรือ ท้องถิ่น  สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล การซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ ภายในบ้าน สามารถจัดทำบันทึกบัญชีเงินสด เรียนรูเรื่องเงินออม การฝากเงิน ถอนเงินและโอนเงินผ่านธนาคาร และเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ เพื่อนำมาประเมินผลงานและปรับปรุงและนำมาเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพและสามารถสร้างอาชีพที่สุจริต
ศึกษาหลักการทำงาน และบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกในกิจกรรมต่างๆ และประโยชน์และผลกระทบจากผลิตภัณฑ์หรือวิธีการที่ได้จากเทคโนโลยีที่ใช้ในประเทศ  อภิปรายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการทำงาน  ความแม่นยำ  และการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน สามารถติดต่อสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ LAN WAN การประมวลผลคอมพิวเตอร์ การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft  Excel และการจดลิขสิทธิ์ทางปัญญา โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งาน 
โดยใช้กระบวนการการทำงาน  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี   สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

รหัสตัวชี้วัด
มฐ.ง 1.1 ม.3/1                   มฐ.ง 1.1 ม.3/2                                   มฐ.ง 1.1 ม.3/3
มฐ.ง 2.1 ม.3/1                   มฐ.ง 2.1 ม.3/2                                   มฐ.ง 3.1 ม.3/1                 
มฐ.ง 3.1 ม.3/2                  มฐ.ง 3.1 ม.3/3                                    มฐ.ง 3.1 ม.3/4                 

มฐ.ง 4.1ม.3/1                    มฐ.ง 4.1 ม.3/2                                   มฐ.ง 4.1ม.3/3